فصلنامه خانواده و پژوهش- هیات تحریریه
اعضا هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
مدیر مسئول:دکتر حسن ملکی
سردبیر فصلنامه: دکتر غلامعلی افروز
مدیر داخلی: مریم کاظمی

اعضای هیات تحریریه:
دکتر حمید ابریشمی، استاد دانشگاه تهران
دکتر قدسی احقر: استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر غلامعلی افروز: استاد ممتاز دانشگاه تهران
دکتر سید امیر امین­‌یزدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عبداله انصاری، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر رضا پورحسین، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر مه‌­سیما پورشهریاری، دانشیار دانشگاه الزهرا
دکتر محمد خدایاری­‌فرد، استاد دانشگاه تهران
دکتر رضا خیرآبادی، دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌­ریزی آموزشی
دکتر مهدی دهستانی، دانشیار دانشگاه پیام نور
دکتر ولی­‌اله موسوی، دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر شکوه نوابی­‌نژاد: استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر محسن نیازی: استاد دانشگاه کاشان

 
ویراستار فارسی: شهناز خانلو
مترجم چکیده مقالات:مریم خیریه
مدیر هنری و طراح گرافیک: شاهرخ خره غانی
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه خانواده و پژوهش:
http://qjfr.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب