فصلنامه خانواده و پژوهش- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خط مشی فصلنامه

 • مقاله ارسالی می‌بایست حاصل پژوهشهای علمی باشد و اصول علمی پژوهش در آن رعایت شده باشد.
 • در مقاله ارسالی به ابعاد و نیازهای نهـاد خـانواده در ارتباط با آمـوزش و پرورش که شـامل: آمـوزش خانواده، جامعه‌شناسی خانواده، مشارکت اولیا در تعلیم، تربیت، راهنمایی و مشاوره خانواده؛ روانشناسی و مدیریت خانواده، خانواده اسلامی- ایرانی و ... توجه شود.

شرایط پذیرش مقالات

 • مقاله در سامانه فصلنامه به آدرس www.qjfr.ir بارگذاری شود.
 • مقاله تحت نرم افزار ۲۰۰۳ word تایپ شده و صفحات آن حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ صفحه (بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلمه) باشد. در صدر آن به ترتیب عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی، درجه علمی، سازمان وابسته، پست الکترونیکی و شماره تلفن درج شود.
 • مقاله ارسالی دارای دو چکیده به زبانهای فارسی و انگلیسی باشد. تعداد کلمات به کار رفته در چکیده از ۲۵۰ کلمه تجاوز ننماید و در پایان آن کلید واژگان نوشته شود که حداقل شامل ۵ کلید واژه باشد.
 • نشریه در قبول یا رد و ویرایش مقاله بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.
 • مقاله به مجله دیگری همزمان برای بررسی و چاپ ارسال نگردد.
 • مقاله ارائه شده نباید قبلاً در نشریات دیگر به چاپ رسیده باشد.
 • هر مؤلف (نویسنده مقاله) مسئولیت درستی مطالب مقاله خود و حفظ حقوق دیگر مؤلفان مقاله را بر عهده دارد.
 • منابع و مأخذ در پایان براساس سبک APA (انجمن روانشناسی آمریکا ) تنظیم گردد. جداول و نمودارها نیز بر اساس همین شیوه تنظیم شود.
 • معادل خارجی کلمات (اسامی / علائم اختصاری) در پاورقی درج گردد. 
 • مقاله ارسالی از موارد ساختار محتوایی مورد نظر فصلنامه پیروی نماید.
تذکر مهم:
 • مقاله ارسالی توسط هیئت تحریریه و هیئت داوران بررسی و ارزیابی خواهد شد و در صورت تایید آنان به چاپ خواهد رسید.
 • روند داوری مقالات به صورت دو سو کور می باشد.
 • پس از دریافت مقاله اعلام وصول صورت خواهد گرفت.
 • مقاله ارسالی توسط ۳ داور بررسی، که در صورت تأیید دو داور به چاپ خواهد رسید.


ساختار محتوایی مقالات

۱. چکیده (فارسی و انگلیسی): حداکثر در ۲۵۰ کلمه.
​۲. مبانی نظری و پیشینه پژوهش: تئوریها، دیدگاهها و پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی به اختصار و با رعایت اصول پیشینه و مبانی نظری نویسی در اینجا آورده می‌شود.
۳. روش­‌شناسی پژوهش: این قسمت باید اجمالاً بیانگر چگونگی روند انجام پژوهش و شامل روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، روش جمع‌آوری اطلاعات، اعتبار و روایی ابزارها و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها باشد. درباره کارهای آماری روشهای به کار گرفته شده باید به شیوه‌ای قابل درک یادآوری شود.
۴. یافته­‌ها: یافته‌­های پژوهش در این بخش آورده می­شود.
۵. بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش مولف تفسیر تبیینی از مقاله ارائه می­کند. نگارش این بخش نه تنها مبتنی بر یافته­‌ها و نتایج است، بلکه بیشتر از آن مبتنی بر مبانی نظری کار از جمله نظریه های زیربنایی مطرح شده در چارچوب نظری پژوهش و پیشینه پژوهش است. در این بخش، یافته­‌های پژوهش با منابع مرور شده قبلی از منظر نظری و پژوهشی باید مورد بحث قرار بگیرد.
۶. پیشنهادهای کاربردی: در این قسمت به پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته‌های تحقیق به اختصار اشاره می‌شود.
۷. تقدیر و تشکر: به منظور ترویج اصول اخلاق و قدر دانی از سایر افرادی که به نحوی در تجزیه داده ها، تدوین و یا ارائه مشاوره در تدوین مقاله، با نویسندگان همکاری داشته و اسامی آنها در فهرست نویسندگان قرار ندارد و یا افراد و یا سازمانهای که در تامین اعتبارات مالی اجرای طرح که منجر به تولید مقاله گردیده است می توان در این بخش قدردانی شود. 
۸-منابع مورد استفاده: در این بخش از شیوه مأخذنویسی APA (ای. پی. ای.) استفاده می‌شود.

به استناد "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" کمیسیون نشریات مصوب ۱۴۰۰/۲/۱ و نامه شماره ۴۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ کمیسون نشریات و همچنین به استناد صورتجلسه شماره ۵۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ در خصوص اخذ وجه از مجلات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، به اطلاع نویسندگان محترم می رساند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ نویسندگانی که مقالات آنها پس از طی فرآیند مراحل داوری موفق به اخذ پذیرش اولیه گردند، باید مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای اخذ پذیرش قطعی واریز نمایند. 

 

تذکر مهم:
نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند که باید در زمان ثبت مقاله نسبت به تکمیل و بارگذاری فرم تعهد اخلاقی نویسندگان و فرم تعارض منافع اقدام نمایند. 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه خانواده و پژوهش:
http://qjfr.ir/find-1.48.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب