:: دوره 14، شماره 4 - ( 11-1396 ) ::
جلد 14 شماره 4 صفحات 119-136 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل یابی تاثیر سبکهای هویت بر احساس تعلق به مدرسه با میانجیگری خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دختر
مهسا امیدی کرکانی، دکتر علیرضا عصاره
چکیده:   (954 مشاهده)
مدل­‌یابی تاثیر سبکهای هویت بر احساس تعلق به مدرسه با میانجیگری خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دختر
 
مهسا امیدی کرکانی1
دکتر علیرضا عصاره2
 
چکیده
هدف این پژوهش بررسی مدل‌­یابی تاثیر هویت بر احساس تعلق به مدرسه با میانجیگری خودپنداره تحصیلی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، دانش آموزان دختر دوم دبیرستان منطقه 8 تهران در سال تحصیلی 94-1393 هستند. 150 نفر به صورت تصادفی خوشه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی(1989)، پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (برو، بیتی و وات،2004) و پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (دلاور، 1373) است. برای تحلیل داده‌­ها از شاخصهای آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی با روش تحلیل رگرسیون چندگانه (نرم افزارSPSS) و تحلیل مسیر (نرم افزار AMOS) استفاده شده است. نتایج نشان داده که با سطح اطمینان %99 می­ توان پیش بینی کرد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش­بینی­‌کننده احساس تعلق به مدرسه است. سبک هویت مغشوش – اجتنابی به صورت مستقیم بر خودپنداره و غیر مستقیم بر احساس تعلق به مدرسه تاثیر می­‌گذارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی چندگانه متغیر پیش­بین و متغیر ملاک وارد شده  به مدل برابر 63/0 بود. در نهایت نتایج نشان داد که با میانجیگری خودپنداره تحصیلی، دو سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری دارای تاثیر مستقیم معنادار بر احساس تعلق به مدرسه هستند، اما سبک هویتی مغشوش – اجتنابی دارای تاثیر معنادار نیست.
 
کلید واژگان: سبکهای هویت، خودپنداره تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت: 95/8/12                     تاریخ پذیرش: 96/6/12
1. کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران  omidimahssa@gmail.com
2. دانشیار برنامه ریزی درسی و آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نویسنده مسئول) Alireza_assareh@srttu.edu
 
واژه‌های کلیدی: سبکهای هویت، خودپنداره تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه
متن کامل [PDF 711 kb]   (209 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 4 - ( 11-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها