:: دوره 14، شماره 2 - ( 6-1396 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 105-124 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطۀمیان رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی ­­سرمایۀ روانشناختی در میان مدیران مدارس
عزت اله قدم­پور ، مریم زندکریمی، مهدی صحرائی بیرانوند، سجاد قارلقی
چکیده:   (1150 مشاهده)
بررسی رابطۀمیان رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی ­­سرمایۀ روانشناختی در میان مدیران مدارس

دکتر عزت اله قدم­پور1
مریم زندکریمی2
مهدی صحرائی بیرانوند3
سجاد قارلقی4

چکیده
سکوت سازمانی پدیده­ای متداول در سازمانها و واقعیتی موجود برای مدیران و کارکنان است. سکوت سازمانی مفهومی ناشناخته است که پژوهشهای علمی اندکی دربارۀ آن انجام شده است.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀمیان رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی­­ سرمایۀ روانشناختی انجام‌شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعۀآماری آن را همۀ مدیران مدارس شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی95-1394به تعداد 364نفرتشکیل داده است. نمونۀ آماری187تن بوده که بااستفاده ازفرمول کوکرانو به روش طبقه­ ای باحجم متناسب انتخاب شدها ست. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آماری LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری اخلاقی به‌صورت مستقیم (34/0β=) وغیرمستقیم(48/0β=) بر سکوت سازمانی اثرگذاراست(درمجموع82/0β=). رهبری اخلاقی به‌صورت مستقیم (74/0=β) و غیر مستقیم(001/0 =β) بر سرمایۀروان‌شناختی اثرگذار است(درمجموع74/0β=).سرمایۀروان‌شناختی نیز به‌صورت مستقیم(65/0=β) و غیرمستقیم(001/0 =β)  بر سکوت سازمانی تاثیرگذار است(درمجموع65/0β=).در این رابطه زمانی که سرمایۀ روانشناختی به منزلۀ متغیر میانجی وارد معادله می­شود دارای قدرت بیشتری است. به عبارت دیگر می­توان گفت که رهبری اخلاقی(74/0 =β) با نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی(65/0=β) موجب کاهش سکوت سازمانی(34/0β=) مدیران مدارس می­شود.
کلید واژگان: سکوت سازمانی، رهبری اخلاقی،سرمایۀ روان‌شناختی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت: 21/6/95         تاریخ پذیرش: 16/3/96
1. دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستانGhadampour.e@lu.ac.ir
2. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول)Maryam.zandkarimi@yahoo.com
3. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتیM_Sahraei@sbu.ac.ir
4. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتیSajad.gharloghi@gmail.com
واژه‌های کلیدی: سکوت سازمانی، رهبری اخلاقی، سرمایۀ روان‌شناختی
متن کامل [PDF 747 kb]   (269 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 2 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها