:: دوره 14، شماره 2 - ( 6-1396 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 49-64 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش ریاضی به کمک رایانه بر نگرش ریاضی دانش­ آموزان دختر پایه نهم
علیرضا عصاره عصاره ، محبوبه زادشیر
چکیده:   (1092 مشاهده)
بررسی تاثیر آموزش ریاضی به کمک رایانه بر نگرش ریاضی دانش­ آموزان دختر پایه نهم

دکتر علیرضا عصاره1
 محبوبه زادشیر
 
 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ریاضی به کمک رایانه بر بهبود نگرش ریاضی دانش آموزان دختر پایه نهم است. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل همۀدانش‌­آموزان دختر پایۀ نهم شهر هشتگرد در سال تحصیلی 95-1394 است که شمار آنها 4141 نفر بوده است.  نمونه پژوهش متشکل از 50 دانش آموز پایه نهم تحصیلی است که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند و 25 نفر آنان در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه گواه قرار گرفته اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه نگرش ریاضی آیکن(1979) تجدید نظر شده از سوییوشاو (2006) بودهاست. در پژوهش زکی (1393)، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 81/0 به دست آمده و در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ آن 85/0 به دست آمده است.نخست از گروه آزمایش و گواه پیش‌­آزمون نگرش سنج ریاضی به عمل آمده، پس از آن متغیر آزمایشی ( آموزش ریاضی به کمک رایانه) طی 16 جلسه برای گروه آزمایشی اجرا شده و سپس برای دو گروه پس­آزمون اجرا شده است. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش ریاضی به کمک رایانه سبب بهبود نگرش دانش آموزان پایه نهم به درس ریاضی شده است. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان آموزش ریاضی به کمک رایانه و نگرش دانش آموزان رابطه معنادار وجوددارد.
 
کلید واژگان: آموزش ریاضی به کمک رایانه، نگرش ریاضی، دانش آموزان پایه نهم
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت: 13/4/95                        تاریخ پذیرش: 26/1/96
1. عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییalireza_assareh@yahoo.com
2. دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نویسنده مسئول) zadshirmahbobe@gmail.com
متن کامل [PDF 1401 kb]   (539 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 2 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها