:: دوره 16، شماره 2 - ( 6-1398 ) ::
جلد 16 شماره 2 صفحات 83-100 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و انزوای اجتماعی در میان دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر شهرکرد
کبری کریمیان، دکتر مهربان پارسامهر، دکتر سیدعلیرضا افشانی
چکیده:   (227 مشاهده)
رابطه میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و انزوای اجتماعی در میان دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر شهرکرد

کبری کریمیان1
دکتر مهربان پارسامهر2
دکتر سیدعلیرضا افشانی3

چکیده
پژوهش حاضر4 با هدف بررسی رابطه میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و انزوای اجتماعی دانش­‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر شهرکرد انجام شده است. روش   به‌­کارگرفته شده در این تحقیق، پیمایش بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر همۀ دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر شهرکرد بودند که 390 نفر از آنها با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته اند. داده‌ها با ابزار پرسشنامه، گردآوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. اعتبار ابزار به شیوه صوری محرز شده است. در این پژوهش برای سنجش انزوای اجتماعی دانش‌آموزان از مقیاس تنهایی گیروِلد و کمفیوس(1985)که متشکل از 11 گویه است، استفاده شده و این مقیاس هر دو بُعد تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی را مورد سنجش قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ بعد تنهایی عاطفی 0/73،  بُعد تنهایی اجتماعی این مقیاس 0/76 و برای سازه انزوای اجتماعی 0/79 به دست آمده است. به منظور سنجش میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده که از 13 گویه تشکیل شده است و ضریب آلفای کرونباخ آن 0/93 به­‌دست آمده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، میانگین انزوای اجتماعی در میان پاسخگویان کمتر از متوسط نظری بوده است. همچنین یافته‌ها نشان دادند که میان میزان استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی مجازی با میزان انزوای اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معکوس و معنا‌دار وجود دارد، اما میان سن و پایه تحصیلی با میزان انزوای اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنا‌دار وجود ندارد.

کلید واژگان:  شبکه‌های اجتماعی مجازی، نوجوانان، انزوای اجتماعی، شهر شهرکرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت: 96/8/7                     تاریخ پذیرش: 97/9/12
1. کارشناس ارشد جامعه­‌شناسی، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)Kobra.karimian@gmail.com 
 2. دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد  parsamehr@yazd.ac.ir
3. دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد afshanialireza@yazd.ac.ir
4. این مقاله برگرفته از پایان­‌نامه ارشد دانشجویی است با عنوان "عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان دختر دبیرستانهای شهرکرد به شبکه‌های اجتماعی مجازی".
واژه‌های کلیدی: شبکه‌های اجتماعی مجازی، نوجوانان، انزوای اجتماعی، شهر شهرکرد
متن کامل [PDF 1465 kb]   (50 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۶/۳


XML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 2 - ( 6-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها